ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

         ประวัติโรงเรียนโพนทองวิทยายน

โรงเรียนโพนทองวิทยายนเดิมชื่อ “โรงเรียนแวง” ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 13 ตุลาคม  2491  เป็นโรงเรียนสายสามัญ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องจากวันที่ 24  กันยายน 2516 ได้โอนจากโรงเรียนมัธยมวิสามัญศึกษา มาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาและได้เปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนแวง” มาเป็น “โรงเรียนโพนทอง” เมื่อ พ.. 2497ตามชื่ออำเภอที่เปลี่ยนใหม่ และได้เปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนโพนทอง” 
มาเป็น “โรงเรียนโพนทองวิทยายน”    เมื่อ พ.. 2525

       พ.. 2503 เปิดสอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ( .5-7 ) ..2520 เปิดสอน ระดับ ม.. 1-3  

          .. 2521 – ปัจจุบัน เปิดสอนระดับ ม.1-3  ตามการเปลี่ยนแปลงการศึกษาของชาติและในปีการศึกษา2537  ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (.4-6)

พ.ศ.  2548  เข้าร่วมโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน  เมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ์  2549

          พ.ศ.  2549  ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนสุดยอดนักอ่านประจำเขตพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการ

          พ.ศ.  2550  นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนผ่านการประเมิน  เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการ  การเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา   ของเศรษฐกิจพอเพียง  ประจำปี  2550  และเข้ารับป้ายสถานศึกษาพอเพียง  เมื่อวันที่  9  พฤษภาคม  2551     กระทรวงศึกษาธิการ

          พ.ศ.  2552  ดำเนินการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ   80  พรรษา  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจ  พอเพียง 

          พ.ศ.  2552  จัดตั้งวงโยทวาทิตโรงเรียน

          พ.ศ.  2554  กระทรวงศึกษาธิการประกาศแต่งตั้งให้โรงเรียนโพนทองวิทยายนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  เป็น  1  ใน  13  ศูนย์ของประเทศ

          โรงเรียนโพนทองวิทยายน  มีเนื้อที่  200 ไร่  เข้าโครงการ  มพชปี 2526 – 2530 
ปัจจุบัน   มีนักเรียน  731  คน  ครู   45  คน พนักงาน      ราชการ  3  คน  ครูอัตราจ้าง  8  คน  นักการภารโรง   1  คน ลูกจ้างชั่วคราว  4  คน  รวมบุคลากร  61  คน  จัดชั้นเรียน   5 – 5 – 5 / 3 – 3 – 3    รวม  2ห้องเรียน

             ปัจจุบัน    “ นายสันติภาพ สิทธิหาโคตร”    เป็นผู้บริหารโรงเรียน

           เว็บไซต์ของโรงเรียน    http://www.ptwy.ac.th   

           หมายเลขโทรศัพท์       043-571389               

           หมายเลขโทรสาร         043-571639 ,043-571389