ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางวรัญญา เมืองแวง
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวคนิษฐา ทิพย์ทำมา
หัวหน้าผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร

นายวีระชัย สายเชื้อ
หัวหน้าผู้นำยุวกาชาด

นายภูดิท เมืองแวง
หัวหน้าผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่