ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวคนิษฐา ทิพย์ทำมา
ครู คศ.3

นางรุ่งฤดี จันทร์จิระ
ครู คศ.3

นางพิมพ์พิศา ขันธ์สะอาด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวชญาน์นันท์ เลิศปุญญพัฒน์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวเกศฏาภรณ์ สัมฤทธิ์สกุลชัย
ครูอัตราจ้าง