ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพิมพิศา ขันธ์สะอาด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวคนิษฐา ทิพย์ทำมา
ครู คศ.3

นางรุ่งฤดี จันทร์จิระ
ครู คศ.3

นางสาวบุษบา วงวิพัฒน์
ครู คศ.1

นางสาวชญาน์นันท์ เลิศปุญญพัฒน์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเกศฏาภรณ์ สัมฤทธิ์สกุลชัย
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพวงประกา วงษ์สมบัติ
ครูอัตราจ้าง