ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพิมพิศา ขันธ์สะอาด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวคนิษฐา ทิพย์ทำมา
ครู คศ.3

นางรุ่งฤดี จันทร์จิระ
ครู คศ.3

นางสาวชลธิชา จันท่าม่วง
ครู คศ.2

นางสาวบุษบา วงวิพัฒน์
ครู คศ.1

นางสาวชญาน์นันท์ เลิศปุญญพัฒน์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเกศฏาภรณ์ สัมฤทธิ์สกุลชัย
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพวงประกา วงษ์สมบัติ
ครูอัตราจ้าง