ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางยุภาวดี พลเยี่ยม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปิยะ สารบรรณ
พนักงานราชการ

นายอรุณ พระสว่าง
พนักงานราชการ