ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอรุณ พระสว่าง
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปิยะ สารบรรณ
พนักงานราชการ

นางยุภาวดี พลเยี่ยม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0