ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายพนม วิลัยหล้า
ครูชำนาญการ

นายวรพจน์ กลางท่าไคร้
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นายศุภณัฏฐ์ สว่างศรีสมบัติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางวิมลทิพย์ วิรัชวา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3