ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายพิษณุวัชร์ วิลัยหล้า
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายศุภณัฏฐ์ สว่างศรีสมบัติ
ครู คศ.3

นางวิมลทิพย์ วิรัชวา
ครู คศ.3

นายตะกุลพันธุ์ ทัดสี
ครู คศ.2