ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงาน/ลูกจ้าง

นายพิทัย พละสุ
พนักงานบริการ (ลูกจ้างประจำ)

นางเบญจรินทร์ คำอ่อนสา
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราวโครงการคืนครูให้นักเรียน)

นายศุภชาติ นารีโภชน์
นักการภารโรง (ลูกจ้างชั่วคราว)

นายกวีพงษ์ พรมดี
พนักงานขับรถ (ลูกจ้างชั่วคราว)