ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายภูดิท เมืองแวง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายศรัญญู เปลรินทร์
ครู คศ.3

นางแสงอรุณ ภูบาลเช้า
ครู คศ.3

นางกมลทิพย์ หวายแดง
ครู คศ.3

นางสาวประภาพร เจริญศิริ
ครู คศ.3

นางสาวนาตยา โยธาศิริ
ครู คศ.2

นางสาวสุรดา พุฒิกุลพัฒนา
ครู คศ.3