ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางธนิกา เชื้อกลาง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเบญจมาศ สายเชื้อ
ครู คศ.3

นายศรัญญู เปลรินทร์
ครู คศ.3

นายภูดิท เมืองแวง
ครู คศ.3

นางแสงอรุณ ภูบาลเช้า
ครู คศ.3

นางกมลทิพย์ หวายแดง
ครู คศ.3

นางสาวประภาพร เจริญศิริ
ครู คศ.3

นางสาวนาตยา โยธาศิริ
ครู คศ.2

นางสาวสุรดา พุฒิกุลพัฒนา
ครู คศ.3