ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายภูดิท เมืองแวง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายศรัญญู เปลรินทร์
ครู คศ.3

นางแสงอรุณ ภูบาลเช้า
ครู คศ.3

นางกมลทิพย์ หวายแดง
ครู คศ.3

นางสาวประภาพร เจริญศิริ
ครู คศ.3

นางสาวนาตยา โยธาศิริ
ครู คศ.2

นางสาวสุรดา พุฒิกุลพัฒนา
ครู คศ.3