ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ(Mission)

 1.  บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา
      อย่างต่อเนื่อง
 2.  ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการ
      จัดการเรียนการสอน
 3.  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างบุคลิกภาพของ
      ผู้เรียนตามหลักสูตรและสามารถจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับหลักปรัชญาของ
      เศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี
 4.  ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าจากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง
 5.  โรงเรียน ชุมชน และภาคีเครือข่ายร่วมมือกันพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 6.  โรงเรียนเป็นองค์การแหล่งเรียนรู้ด้านการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
      จัดการศึกษา