วิสัยทัศน์ (Vision)
วิสัยทัศน์ (Vision)

วิสัยทัศน์โรงเรียนโพนทองวิทยายน 

*********************************

"มุ่งสร้างคนดีมีอาชีพ สู่ความพอเพียงอย่างยั่งยืน"