ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ปรัชญา คำขวัญ  คติพจน์  

สี  สัญลักษณ์ และอักษรย่อ

    ปรัชญา        นตถิ  ปญญา  สมาอาภา

                        ( แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี )

    คำขวัญ        ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ เชิดชูวัฒนธรรมไทย น้ำใจใสสะอาด

    คติพจน์        ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน

    สีประจำโรงเรียน     “ น้ำเงิน ชมพู

   “ น้ำเงิน ”      หมายถึง   ความอดทนต่อการประกอบความดี

   “ ชมพู ”        หมายถึง   ความรักความสามัคคีต่อหมู่คณะ

   สัญลักษณ์      คือ  คบเพลิง  ดอกบานชื่นตั้งอยู่บนตำรา 

                          หมายถึง   ลูกน้ำเงิน ชมพู   เป็นผู้รู้  ผู้ตื่น 

                          ผู้เบิกบานด้วยปัญญา

 อักษรย่อของโรงเรียน       .. ”