ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพิชญาอร นะราธร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวบุษบงค์ พิมพ์สงวน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวพรพิทักษ์ บุตรแสน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสายเอียด กลางท่าไคร้
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสุคนธ์รัตน์ จันทร์หอม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2