ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพิชญาอร นะราธร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวธัณญาพัชร์ พิมพ์สงวน
ครู คศ.1

นางสาวพรพิทักษ์ บุตรแสน
ครู คศ.3

นางสายละเอียด กลางท่าไคร้
พนักงานราชการ

นางสุคนธ์รัตน์ จันทร์หอม
ครู คศ.3