ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกรวรรณ ศรีดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางรัตนพร สิมมาหลวง
ครู คศ.3

นายสุพรชัย แก้วกันยา
ครู คศ.3

นายจรวย ชัยสวัสดิ์

นายสนธยา บุตรวาระ