ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุพรชัย แก้วกันยา
ครู คศ.3

นายวีระชัย สายเชื้อ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางรัตนพร สิมมาหลวง
ครู คศ.3

นางเพ็ญศรี ศรีดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์