ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสุรดา พุฒิกุลพัฒนา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางพจนีย์ ศรีชนะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางประยงค์ ขันเงิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางวรัญญา เมืองแวง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น /0

นายฉัตรชัย เชื้อกิตติศักดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางสาวจินตภาส์ ทีอุทิศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายสุรินทร์ ดาหลวงมาตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3