ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ Microsoft Excel ๒๐๑๐ เล่มที่ ๑ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Microsoft Excel ๒๐๑๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชา คอมพิวเตอร์๑ (ง๒๐๒๐๑) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุรดา พุฒิกุลพัฒนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2561,11:26  อ่าน 205 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ GPAS โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นตามกระบวนการเทคโนโลยี รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง32102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางวรัญญา เมืองแวง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2561,01:30  อ่าน 378 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วุฒิบัตรผ่านการอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e - training
ชื่ออาจารย์ : นางสาวคนิษฐา ทิพย์ทำมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2558,08:57  อ่าน 939 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วุฒิบัตรผ่านการอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e - training
ชื่ออาจารย์ : นางรุ่งฤดี จันทร์จิระ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2558,08:54  อ่าน 642 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ. 2557 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Awards ระดับชาติ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นายสันติภาพ สิทธิหาโคตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2557,14:56  อ่าน 808 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ. 2557 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Awards ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นายสันติภาพ สิทธิหาโคตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2557,14:56  อ่าน 771 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น (ประเภทครู) สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
ชื่ออาจารย์ : นางวรัญญา เมืองแวง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2557,13:34  อ่าน 1747 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นายภูดิท เมืองแวง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2556,16:57  อ่าน 913 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรืองอินเตอร์เน็ตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ของโรงเรียนโพนทองวิทยายนอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่ออาจารย์ : นายฉัตรชัย เชื้อกิตติศักดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2556,12:01  อ่าน 895 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่นวิทยาศาสตร์ ปี 2555
ชื่ออาจารย์ : นายศรัญญู เปลรินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2556,18:30  อ่าน 2252 ครั้ง
รายละเอียด..